Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Steunpunt Minderheden Overijssel
Adres   Wierdensestraat 39c
Postcode / laats   7607 GE Almelo
Contactpersoon   Elleke Steenbergen
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon   projectleider (freelance)
E-mailadres   e_steenbergen@hotmail.com
Telefoon   0570 560040
Tweede telefoon   0546 - 542020
Website  
Doelstelling organisatie   Het Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO) verricht professionele dienstverlening aan zelforganisaties, maatschappelijke instellingen en overheden. Het SMO doet onderzoek, ontwikkelt plannen en projecten en voert deze uit. Ook verzorgt het steunpunt trainingen, verstrekt informatie en bepleit de belangen van minderheden. Het SMO biedt specialistische kennis over de verschillende culturen en is deskundig in het betrekken van minderheden bij het functioneren van allerlei maatschappelijke instellingen, organisaties en instituten. Het SMO ondersteunt zelforganisaties en informeert de buitenwacht over cultuurkenmerken en de kleurrijke samenleving. Vanuit haar contacten met en kennis van de verschillende culturele doelgroepen kan het SMO een brugfunctie tussen minderheden en overheden vervullen.
Activiteiten   Arbeid en beroepseducatie De werkloosheid onder allochtonen is nog steeds hoger dan onder autochtonen. Het SMO werkt samen met gemeenten, het bedrijfsleven, scholen en onderwijsinstellingen aan verbetering van de arbeidsmarktpositie van allochtonen. Het SMO onderzocht het imago van de bouwwereld onder allochtone jongeren omdat etnische minderheden in deze sector sterk ondervertegenwoordigd zijn. Ook was het SMO betrokken bij de kwaliteitsprijs 'Kleur Werkt!' voor bedrijven die een positief perso-neelsbeleid voeren voor allochtonen. Voorbeelden van andere projecten: begeleiding startende allochtone ondernemers, uitwisseling informatie onder Beleidsadviseurs Minderheden van de arbeidsvoorziening en onderzoek naar het arbeidsmarktbeleid in de grote steden. Participatie en Multicultureel Burgerschap Allochtonen en autochtonen komen elkaar in het dagelijks leven steeds meer tegen. Dat vraagt van beide kanten begrip, respect en de bereidheid van elkaar te leren. Allochtonen moeten meer gaan deelnemen aan de samenleving, autochtonen moeten daarvoor ruimte bieden. Het SMO richt zich op multicultureel burgerschap en volwaardige maatschappelijke participatie. Het SMO onderhoudt contacten met instellingen en gemeenten en adviseert over het stimuleren van de deelname van allochtonen aan maatschappelijke instituties. Tevens organiseert het SMO publieksdebatten en stelde samen met de universiteit Twente de bijzondere leerstoel 'Intercultureel Bestuur' in. De kennis hieruit vormt de komende tijd een belangrijke bron voor het geven van beleidsadviezen. Onderwijs Onderwijs en opleiding zijn van essentieel belang voor maatschappelijke participatie en het inlopen van achterstanden. Taalverwerving en socialisatie zijn bepalend voor succesvolle deelname aan de samenleving. Het SMO begeleidt de zogenaamde ouderpunten die allochtone ouders betrekken bij de school van hun kinderen. Daarnaast organiseert het SMO onderwijsmanifestaties en studie-dagen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Verder onderzoekt het SMO de deelname van allochtone kinderen aan voor- en vroegschoolse educatie en aan de brede school. Het SMO ondersteunt huiswerkgroepen en adviseert onderwijsinstellingen die vragen hebben in verband met allochtone leerlingen. Opgroeien Allochtonen zijn ruim vertegenwoordigd in de jonge bevolkingsgroep. Het SMO onderhoudt contacten met onder andere stichtingen voor jeugdzorg en adviseert inzake projecten die zich richten op integratie van allochtone jongeren. Ook werkt het SMO aan het interculturaliseren van het speeltuinwerk waar veel allochtonen gebruik van maken maar ondervertegenwoordigd zijn in het vrijwilligersbestand en de besturen. Sport en Cultuur Sport en cultuur zijn belangrijke instrumenten voor integratie en kennismaking tussen verschillende culturen. Het SMO neemt deel in projecten op het gebied van sport en cultuur en onderhoudt contacten met de Sportraad Overijssel en met culturele organisaties. Tevens is het SMO betrokken bij het organiseren van culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld het jaarlijks terugkerende Fullcolor Festival. Ouderen, Zorg en Welzijn Het aantal allochtone ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Het SMO brengt de woon- en zorgbehoeften van allochtone ouderen in kaart. Tevens adviseert het SMO zorginstellingen bij het afstemmen van hun aanbod op vragen van allochtone ouderen. Verder organiseert het SMO projecten om allochtone ouderen de weg te wijzen naar het zorgaanbod. Het SMO neemt deel in initiatieven zoals allochtone zorgbemiddelaars, Turkse intermediairs en de Regio-visie Vraaggericht Zorgaanbod. Huisvesting/ woonwagenwerk Na opheffing van de woonwagenwet is het woonwagenbeleid in veel gemeenten onduidelijk. Het SMO neemt deel in het Landelijk Overleg Steunfuncties Woonwagenwerk en inventariseert de problematiek. Ook brengt het SMO woonwagenlocaties in Overijssel in kaart en actualiseert overzichten van de bezettingsgraad. Het SMO ontwikkelde een digitale driedimensionale presentatie waarmee nieuwe woonwagenlocaties vooraf virtueel beoordeeld kunnen worden. Het SMO heeft kennis van woonwensen van allochtone burgers en zet zich in voor multiculturele buurten en wijken. Interculturalisatie Het SMO heeft ruime ervaring met interculturalisatietrajecten in instellingen voor zorg en welzijn. Organisaties en instellingen die interculturaliseren functioneren steeds beter in onze multiculturele samenleving en stemmen hun diensten daarop beter af. Interculturaliseren is leren omgaan met culturele verschillen en deze een plek geven binnen de eigen organisatie. Een voorbeeld is I-Kwadraat, een vijfjarig project waarbij ieder jaar een bepaalde sector centraal staat. Het SMO biedt een algemeen interculturalisatie-aanbod en verzorgt cursussen en trainingen. Nieuwkomers Onder meer uit eigen onderzoek beschikt het SMO voortdurend over actuele informatie over vluchtelingen en asielzoekers en over asielwetgeving. Het SMO organiseert hierover studiedagen voor onder andere gemeenten en beroepskrachten. Het SMO onderzoekt regelmatig de positie van (jonge) asielzoekers. Bijvoorbeeld naar de leefsituatie, sociale netwerken en dagbesteding. Ook neemt het SMO deel in verschillende platforms en overleggroepen om vanuit haar deskundigheid te adviseren. Expertise Het expertisecentrum van het SMO verricht onderzoek en volgt maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Jaarlijks onderzoekt het expertisecentrum de effecten van gemeentelijk beleid op allochtonen. Ook stelt het SMO jaarlijks het Cijferboek samen met alle gegevens van etnische minderheden in Overijssel. Samen met de Universiteit Twente worden praktijkkringen opgezet over integratievraagstukken. Daarnaast werkt het SMO voortdurend aan het actualiseren van haar verschillende databanken. Het SMO is tevens betrokken bij lokale mediaprojecten met als doel de beeldvorming van minderheden in de media te verbeteren. Zelforganisaties Veel minderheden in Overijssel hebben zich op lokaal en bovenlokaal niveau georganiseerd. Het SMO ondersteunt deze zelforganisaties met advies en training om te komen tot deskundigheidsbevordering. De zelforganisaties zijn gesprekspartner van het provinciebestuur en adviseren over het te voeren beleid.
Sector  
Aantal vrijwilligers   0-5
Aantal beroepskrachten   5-10
Verzekering  
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee